درس اصول شبیه سازی با استفاده از نرم افزار ارنا

درس اصول شبیه سازی با استفاده از نرم افزار ارنا

پروژه درس اصول شبیه سازی با استفاده از نرم افزار ارنا

رشته صنایع

تاریخ تحویل 96/4/17
موضوع:تمرین شماره یک داخل عکس.
فایل پیوست دارد سه تا 👇👇👇👇

1دانلود

2 دانلود

3 دانلود   اضافه کردن گزارشات :Flow TimeCycle Timeاینو گفته آنالیز کنید

پروژه های درس تحلیل سیستم ها به شرح ذیل اعلام می گردد

لازم است هر گروه موارد زیر را در این خصوص انجام دهند:
1- چکیده مقاله به طور کامل ترجمه گردد.
2- مسئله مورد بحث در مقاله به طور کامل تشریح گردد.
3- فرضیه پویا به طور کامل تشریح گردد.
4- متغیرهای کلیدی به طور کامل تشریح گردد.
5- نمودار علی معلولی به طور کامل تشریح گردد یعنی باید تک تک روابط علت و معلولی را تشریح نمایید.
6- حلقه های بازخوردی داخل نمودار علت معلولی به طور کامل تشریح گردد.
7- نمودار جریان به طور کامل تشریح گردد و در نرم افزار ونسیم رسم شود.
8- در صورت وجود معادلات در مقاله ان ها را توضیح دهید در غیر این صورت خودتان معادلات فرضی را بنویسید.
9- نتیجه گیری آخر مقاله را به طور کامل تشریح نمایید.

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید