موضوع: طراحی اجزا ۱ – پروژه درسی

پروژه شماره سی و نه موضوع: طراحی اجزا ۱ – پروژه درسی مشخصات متقاصی: رشته: مهندسی مکانیک مقطع: کارشناسی متن پیام: در رابطه با درس طراحی اجزا ۱ فایل پیوست دارد  –پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید