موضوع: طراحی و شبیه سازی ALUز

پروژه شماره چهل درس معماری کامپیوتر موضوع: طراحی و شبیه سازی ALU رشته: مهندسی ای تی مقطع: کارشناسی پروژه درس معماری کامپیوتر طراحی و شبیه سازی ALU موجود در صفحه 36 اسلاید 5 درس (واحد حسابی در صفحه 26 (مدار عملیات حسابی) و واحد منطقی در صفحه 28 (مدار ریز عملیات منطقی) اسلاید 5 موجود […]