موضوع: تعیین موقعیت کوادروتور با استفاده از فیدبک حالت – پروژه درسی

پروژه شماره سی و شش موضوع: تعیین موقعیت کوادروتور با استفاده از فیدبک حالت – پروژه درسی رشته: مهندسی برق مقطع: کارشناسی شبیه سازی یک مقاله ی کنفرانس به صورت اینکه نتایج مقاله شبیه سازی شده و در یک فایل پی دی اف توضیحات مورد نظر و همچنین فایل کدهای نوشته شده درج گردد. فایل […]