خانه ، تاریخی، شیراز ، گردشگری

خانه تاریخی شیرازی

معرفی ۳ مورد از خانه های تاریخی شیراز – پروژه درسی – رشته : سایر مقطع: کارشناسی ارشد ۵۰ صفحه باشد- آکادمیک باشد- این پروژه مربوط به ازمون مصاحبه ازمون گردشگری می باشد و برای گرفتن نمره قبولی باید مواردی که پیوست می کنم...

ادامه