فرم ثبت پروژه

شما همچنین میتوانید با استفاده از این لینک رزومه خود را ارسال کنید و با ما همکاری کنید 

  • مشخصات دانشجو

  • Drop files here or
    حداکثر دو فایل

 همچنین میتوانید بعد از پر کردن فرم از طریق این لینک از ثبت پروژه خود اطمینان حاصل فرمایید (اولین خط جدول)